Selecteer een pagina

Privacyverklaring – Opleidingen

Verzamelen, registreren en gebruiken van persoonsgegevens

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen, registreren en gebruiken, aangezien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bent u een klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om voor u een offerte te kunnen maken, u een bevestiging te kunnen toesturen, uw kandidaat te kunnen laten deelnemen aan een examen en om dit te kunnen registeren in het Centraal Diploma Register en in ons certification database system.
U bent niet verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die voor ons de examens en de registratie hiervan verzorgen. Verder maken wij gebruik van een serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Omdat wij ook gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, waarvoor u zich kunt in- en uitschrijven, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Doeleinden voor de registratie van persoonsgegevens

Voorletter(s) :
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens en registratie in het Centraal Diploma Register en ons certification database system ShareZone

Voornaam:
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens en registratie in het Centraal Diploma Register en ons certification database system ShareZone

Achternaam:
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens en registratie in het Centraal Diploma Register en ons certification database system ShareZone

Geboortedatum:
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens en registratie in het Centraal Diploma Register en ons certification database system ShareZone

Geboorteplaats
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens en registratie in het Centraal Diploma Register en ons certification database system ShareZone

VCA Diplomanummer
Deelname aan (o.a. VCA en SOG) examens

 

Alleen in het geval Scaves BV de examenkandidaten op uw verzoek uitnodigt voor het examen, of indien u een particuliere klant bent, tevens:

Emailadres:
Voor de uitnodiging van kandidaten en/of het verstrekken van de uitslag van het examen

Adres:
Voor het toesturen van het diploma (en sticker) aan geslaagde kandidaten

Postcode:
Voor het toesturen van het diploma (en sticker) aan geslaagde kandidaten

Woonplaats:
Voor het toesturen van het diploma (en sticker) aan geslaagde kandidaten

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bent u klant bij ons geworden dan zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur van de geldigheid van certificatie (maximaal 10 jaren bij een VCA opleiding) ingaande het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Na afloop van deze periode zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verkrijgen of opdracht te geven tot het verstrekken van uw gegevens aan een derde.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Scaves BV
Wendakker 5a
7761 PX Schoonebeek
+31 (0)524-532654
Contactpersoon Privacy: Mw. L. Jansen – Office & HR Manager

Voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.